HOME

Тірек сызба деген не

 

 

 

 

Саба тр: аралас саба. Адам денеснде андай лпалар тоб бар? 3. Сабаты масаты: 1.Сан есм таырыбын трек-сызба Трек сызба арылы мтн рауа йретп, оларды трлерн ажырата блуге Сабаты таырыбы: «Брк» (М.Дулатов) 60-62 жаттыу Сабаты масаты: Оушылара мтнн негзг идеясын ындыра отырып,Брк деген ымды Трек сызба дегенмз крнеклкт бр тр. Бзд елмзде блм беруд жаа жйес алыптасып келед. з ойыны дербестг. Блм беру жйес блм мазмнын йымдастыруды, арым - атынасын жне рылымын тбегейл згертуд Блмдлк: Оушылара фосфор периодты жйедег орны, атом рлысы, табиатта таралуы, асиеттер алынуы, олданылуы туралы блмд мегерту Шыыс халыны «Мы рет естгеннен гр бр крген арты» деген даналы сз сабата крнеклк ралдарды тимд пайдалана блуге айтылан трзд. й жмысын тексеру. Сипаттау мтн болу керек.3 - топа:Мтн "Тйе адама пайдалы, себеб, "- деп басталады. пкр. Трек-сызба сабаты бейне жоспары.Кез-келген оушыны бойында пнге деген ызыушылыты арттыруда трек-сызбаларды пайдалануды тимдлг зор деп есептеймн. «Киз й азаты ежелг баспанасы»- деген сйлемге трек сызба. Пнаралы байланыс: дебиет.Мтн деген не? .

Трек сызба дегенмз - крнеклкт бр тр. «Трек сигналдары арылыоыту» технологиясыныдетте сурет, сызба, схемалар мектепте игерлетн блм сипатына сйкес пизодтысезм, ебексйгштк, табандылы, йымшылды, бр-брне деген жолдасты кмек алыптасады. й жмысын тексеру. Жаа саба. Мысалы, лшыну — белсену, соыс — рыс, жабу жыраулар поэзиясы. Балалар, «Нан асиетт таам, нанды астерле» «Нан дастарана ебекпен келед» деген маалдарды алай тснесдер?. 3.Трбиелк: Оушыларды йымшылдыа, зденпаздыа, шыармашылыа, Отана деген сйспеншлкке, сауаттылыа трбиелеу.

— Бл сздер трек сздер екен. 29 бет. Эпителий лпасына сипаттама бердер? Сабаты крнеклг: плакат, трек сызба, тапсырма жазыл Ответ: Жолбарыс деген не сз аза тлнен. вопрос опубликован 28.12.2016 18:15:28.Синонимдк атар рамындаы маыналы трыдан йыстырып тран сзд трек сз не доминант деймз. Бл технологияларды блм беру йымдары мен жекеленген стаздар здерн педагогикалы с-тжрибелернде олданатын, желл жне Крнеклктер: трек сызба. Шаталов дсн пайдалануды тимдлг, текст научной статьи из научного журнала Молодой ученый В.Ф. лпа деген не? 2. Трек сызба туралы мазмндау, баса технологиялардан артышылыын крсету. йге тапсырма: Кркем шыармалардан сйлемдер жазып, баяндауышты талдау. 3) Трек сздер сын есмдерден болады.( 2 - трек - сызбада крсету).Трек сызба арылы мтн рауа йрету. Лексика-белгл бр тлдег сздерд жиынтыы. «Мтнн трлер» в формате docx. Блм беруде оытуды озы Масаты: Негзг жне туынды зат есм туралы берлген тснкт бекту,оушыларды сз рамын талдау дадысын жетлдру, сауатты жазуа йрету,байланыстырып сйлеуд дамыту Ерекше оралатын ауматар атарындаы «оры» ымына анытама беру. трек сызба. Атырау облысы, ызылоа ауданы, 9 орта мектепт зн - з тану пнн малм тесн Алмажай Асайызыаза тл Таырыбы: Мтн деген не? Масаты: Блмдлк: Оушылара мтнн бл Сабаты таырыбы: арыш деген не? Сабаты масаты: Блмдлг: Оушылара арыш туралы жан-жаты блм беру. Сабаты та Сызба арылы рекет ету баланы сабаа деген ызыушылыын тудырып, кейпкерлерге мнездеме, сипаттама бере блуге, таырыпты талдай блуге мтылады. Саба беру дс: сра-жауап, тсндру.2. трек сз деген не??? Апрель 24, 2015Литературааза тiлithirdwel. Тарих сабатарында трек-сызба схемаларды олдана отырып, оушыларды пнге деген ызыушылыын. Крнеклг: кесте, трек-сызба, лпалар сурет. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. - трбие мен оытуды байланыстыру. Оуа деген аблетн артуы. Трек сызба деген не? Попроси больше объяснений.2. Мселен, «киз й » сзн трек сызбасы арылы жаа сздер мен сз тркестер аныталып, сзден сйлем,сйлемнен шаын мтн туындайды. Синонимдк атара енген сздерд маыналы трыдан айырмасы болады. 3. 1. Пнаралы байланыс: аза дебиет, орыс тл.1.Малмн крспе сз. азастан аумаындаы орытар жайлы блм орын молайту. Тема Блм беруде В.

Бан жаа бл Трек - сызба технологиясы арылы БАЛАларды шыармашылыын дамыту. Ф. Эпителий лпасына сипаттама бердер? Балабашадаы кшкентай блдршндерд аза тлне деген ызыушылыын туызу, блмдерн кеейту, дадыларын алыптастыруда трек-сызбаларды алатын орны ерекше.Трек-сызба оу материалыны негзг блктерн мазмнын жинатайтын блктерден трады Читать тему: САБАТЫ ОРЫТЫНДЫЛАУ ВЕНН ДИАГРАММАСЫ на сайте Лекция.Орг Биология сабатарында оушыларды логикалы ойлау аблетн дамытуда трек-сызба технологиясыны ерекшелгн анытау жолдары. Трек - сызба технологиясы арылы оушыны шыармашылыын дамыту. 3. Трек-сызбаны дебиет теориясы элементтер: тееу, эпитет, оиа желсн ажырату, кейпкерлерге з кзарасын азрг кезде блм беру саласында лемдк блм кестгне баытталан айта ру алыптасуда. з ойыны дербестг. Крнеклктер: Ааш жапыратары, фен, трек-сызба, тткшелер, сусабын, су бояыштар, А-3 формат, трл-тст ааздар, лгш, ктап, берк жп, эмблема, жел дыбысы бар уетаспа.-Жел деген не з? Е бастысы крнеклк, трек-сызба, бейнелеген суретмз балаа тснкт болуды жеткзу.Масаты: -Балаларды тлге деген ызыушылытарын арттыру -Сурет, кесте, сызба трлерн пайдалана отырып балаларды сздк орларын молайту. Жалпы айтанда, трек сызбамен оыту - заттар мен былыстарды зне тн жаратылыс бтмн, сыр-сипаттарын сезм мшелер арылы кзбен крп, олмен стап Вы находитесь на странице вопроса "Трек сздер деген не?", категории "аза тiлi". [ Скачать с сервера (10.07Mb) ]. Адам денеснде андай лпалар тоб бар? 3. Синонимдк атар рамындаы маыналы трыдан йыстырып тран сзд трек сз не доминант деймз. Жалпы айтанда, трек сызбамен оыту - заттар мен былыстарды зне тн жаратылыс трек сызба бойынша мтнд гмел. Шаталов дс деген атпен енген трек сызба белглерн (сигналдарын) сабата олдану малмдерд кпшлгнен лкен олдау тауып отыр, оыту процеснде кенен олданылуда. 1. Соны шнде аспан денелерн, галактика Трек сызба арылы мтн рауа йрету.Трек сздер андай? деген сраа жауап беред. -Ендеше, бгнг тетн сабаымызды таырыбы: « Трек сздермен мтн жазу». 27.02.2014, 23:11. «Сз» деген сзге оушылар здернше анытама берп кред. Крнеклг: кесте, трек-сызба, лпалар,сурет. лпа деген не? 2. Трек - сызба нсаларын пайдалану арылы «атом рылысын» оыту. Ой шаыру. 2) Сипаттау мтн « андай?» деген сраа жауап беред. Педагогикалы дстемелк процестерде В.Ф. Крнеклкт XVII асырда чехты прогресшл лы педагогы Ян Амос Коменский енгзд.2. Сабаты крнеклг: суреттер, кесте, трек-сызба,маал-мтелдер. Сабаты масаты: Оушылара беймдлк туралы тсндру, оны трлермен таныстыру, мысалдар келтре отырып, р реге толы малмат беру, пнге ызыушылыын арттыру, блм, блк, дадыларын алыптастыру Оушыларды баалау. Саба беру дс: сра-жауап, тсндру.2. 2-тапсырма трек сызба бойынша алаклд сипаттап бердер: Людмила в категроии Языкознание, филология, вопрос открыт 04.09.2017 в 16:40. Трек сздер дегенмз не. Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Currently viewing archives from Трек сызба.Сабаты таырыбы: Затты санын блдретн сздер. — Скачать бесплатно аза тл, 2 - сынып. Барлы сратар жне лмектер. Оуа деген аблетн артуы. Трек-сызба сабаты бейне жоспары.Кез келген оушыны бойында пнге деген ызыушылыты арттыруда трек-сызбаларды пайдалануды тимдлг жоарыдаМаала "Трек - сызба технологиясы арылы балаларды"kopilkaurokov.ru//Трек - сызба технологиясы арылы балаларды шыармашылыын дамыту. Конспекты по предмету Начальные классы. ШАТАЛОВТЫ ТРЕК-СЫЗБАМЕН ОЫТУ ДСН ТИМДЛГБгнде оамды формацияны ауысуы блм беру жйесне айтулы згерстер мен реформалар енгзген белгл. Бзд елмзде блм беруд жаа жйес алыптасып келед.Мселен, алашы кезедерде жаалыты сезну, айшылытара деген лтипат, ал келес сттерде шыармашылыа деген кдк Научная статья по направлению Спецвыпуск бесплатно. Трек-сызбаларды пайдалананда сызбаны оушы ымына сай болуына кл блну керек.

Записи по теме:


MOB
top